سرکنسول

احمد محمدی

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران – کراچی    

                                                                                              
متولد 1351  متاهل دارای 3 فرزند
تحصیلات:
 - لیسانس روابط سیاسی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه- 1377                                                                 
- فوق لیسانس روابط بین الملل از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه- 1382
سوابق اجرایی:
- ورود به وزارت امور خارجه 1379
- 1382- 1379 کارشناس اداره دوم آسیای شرقی و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
- 1385- 1382 دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا
- 1387- 1385 کارشناس اداره اقتصادی آسیا و اقیانوسیه
- 1388- 1387 معاون اداره اقتصادی آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
- 1392- 1388 رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن
 - 1393- 1392 کارشناس اداره اول غرب اروپا
- 1395- 1393 رئیس دفتر قائم مقام وزیر امور خارجه

- 1394 سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کلمبو

- 1395 سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی